พัฒนาการของศิลปะไทย

posted on 13 Jan 2009 21:50 by nutcoco

พัฒนาการของศิลปะไทย

          ศิลปะเป็นผลงานจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่ต้องการแสดงออกถึงความรู้สึกของตนที่มีต่อสิ่งนั้นๆที่บันดาลใจให้เกิดความคิดที่จะสร้างสรรค์ผลงานออกมาการสร้างสรรค์ศิลปะใดๆจะด้วยตั้งใจหรือไม่ก็ตามแต่ผลงานในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่ปรากฏของแต่ละกลุ่มชนล้วนได้บันทึกสภาพของสังคมนั้นๆไว้สำหรับคนรุ่นหลังหรือคนในสังคมอื่นได้ศึกษาเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นความเจริญความเสื่อม ความเชื่อ ค่านิยม ความสามารถ และสติปัญญาต่างถูกถ่ายทอดลงสู่  ผลงานศิลปะเหล่านั้นแล้วผ่านสู่การรับรู้ของผู้อื่น

          ศิลปะในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นศิลปะเกี่ยวกับศาสนาการแบ่งยุคสมัยทางศิลปะจะใช้รูปแบบลักษณะทางศิลปะที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเป็นเกณฑ์ในการแบ่งดังนั้น การแบ่งยุคสมัยทางศิลปะไทยจึงมีความแตกต่างจากการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์โดยการแบ่งยุคสมัยทางศิลปะไม่สามารถแบ่งช่วงเวลาที่ชัดเจนลงไปได้เนื่องจากรูปแบบลักษณะทางศิลปะมีความเปลี่ยนแปลงสืบเนื่องกันทำให้ศิลปะแต่ละรูปแบบมีช่วงเวลาที่เหลื่อมกันและไม่สามารถระบุเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดยุคสมัยแบบระบุเจาะจงได้

           การแบ่งยุคสมัยทางศิลปะโดยทั่วไปสามารถแบ่งได้ออกเป็น2ช่วงเวลา ได้แก่

- ศิลปะไทยก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 ซึ่งเป็นศิลปะในดินแดนประเทศไทยที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นในวัฒนธรรมอื่นๆ

- ศิลปะไทยหลังพุทธศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา คือศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นในวัฒนธรรมไทย

Comment

Comment:

Tweet

big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry

#3 By tron (180.183.234.80) on 2011-09-13 14:53

รคขนาพงรีสวคงยงว
confused smile sad smile

#2 By อาริยา (223.207.98.170) on 2011-02-24 13:44

#1 By (117.47.76.147) on 2009-06-15 16:55