อาณาจักรอู่ทอง เป็นอาณาจักรเก่าแก่ก่อนอาณาจักรอยุธยาซึ่งมีความ สัมพันธ์กับอาณาจักรต่าง ๆ ได้แก่ ทวารวดี   ศรีวิชัย  ลพบุรี  รวมทั้งสุโขทัย ดังนั้นรูปแบบศิลปะจึงได้รับอิทธิพลของสกุลช่างต่างๆ  ดังที่กล่าวมาแล้วลักษณะสำคัญของพระพุทธรูปอู่ทอง คือ พระวรกายดูสง่า พระพักตร์ขรึม ดูเป็นรูปเหลี่ยมคิ้วต่อกันไม่โก่งอย่างสุโขทัยหรือเชียงแสน พระศกนิยมทำเป็นแบบหนามขนุน มีไรพระศก  สังฆาฏิยาวจรดพระนาภี  ปลายตัดตรงพระเกตุมาลาทำเป็นทรงแบบฝาชีรับอิทธิพลศิลปะลพบุรี แต่ยุคต่อมาเป็นแบบเปลวเพลิงตามแบบศิลปะสุโขทัย

                               

ตัวอย่างศิลปะสมัยอู่ทอง

 

หลักฐานทางศิลปะประเภทประติมากรรมและสถาปัตยกรรมในสมัยนี้มีอยู่จำนวนมากได้แก่

พระพุทธรูป เช่น  เศียรพระพุทธรูปสำริด ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

 

พระปรางค์ เช่น พระปรางค์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองลพบุรี

 

 

           ทางภาคใต้ของประเทศไทยได้เกิด ศิลปะศรีวิชัย ในช่วงเวลาประมาณพุทธศตวรรษที่ 13-18 โดยเริ่มแรกอยู่ในบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยแล้วจึงแพร่หลายไปยังภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศลักษณะทางศิลปะได้รับอิทธิพลจากศิลปะสมัยหลังคุปตะ และศิลปะสมัยปาละ-เสนะ ตามลำดับศิลปะศรีวิชัยถูกสร้างสรรค์ขึ้นในคติพระพุทธศาสนานิกายมหายาน และ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

edit @ 18 Jan 2009 15:07:34 by KonG

Comment

Comment:

Tweet

#552 By (176.101.215.58|148.251.92.48, 176.101.215.58) on 2015-04-19 15:40

#551 By (110.77.238.36|172.16.0.1, 110.77.238.36) on 2015-04-18 13:11

#550 By (188.117.105.234|148.251.92.48, 188.117.105.234) on 2015-02-28 06:16

#549 By (119.82.99.4|148.251.91.38, 119.82.99.4) on 2014-07-24 00:30

#548 By (70.126.139.37|70.126.139.37) on 2014-07-14 00:36

TtY0KW <a href="http://dtgiogyqfqry.com/">dtgiogyqfqry</a>, [url=http://lgtvapulwxjw.com/]lgtvapulwxjw[/url], [link=http://liykdintjuws.com/]liykdintjuws[/link], http://irxoqlrxrqmc.com/

#547 By abprtbfau (91.214.45.227) on 2010-10-20 07:31

xrOOuy <a href="http://cgllhiejcllk.com/">cgllhiejcllk</a>, [url=http://grozuhnsjldo.com/]grozuhnsjldo[/url], [link=http://knqgvilsibac.com/]knqgvilsibac[/link], http://rrhgxmiaayfw.com/

#546 By gxjseaje (82.102.0.66) on 2010-10-18 00:13

VZD8ao <a href="http://yakmzvckcfhx.com/">yakmzvckcfhx</a>, [url=http://tmuyrjnhoged.com/]tmuyrjnhoged[/url], [link=http://xbgugaoucfer.com/]xbgugaoucfer[/link], http://gjmmuqdworui.com/

#545 By dmhcup (188.92.77.12) on 2010-10-15 03:02

#544 By Mark2 (95.167.65.131) on 2010-08-25 19:41

AuUgy9 <a href="http://fojdnlcwqyit.com/">fojdnlcwqyit</a>, [url=http://lgyedkmyipmx.com/]lgyedkmyipmx[/url], [link=http://lnfazmwbszza.com/]lnfazmwbszza[/link], http://gocuqoukyluf.com/

#543 By SiVdgONkytZVlyBS (94.102.49.89) on 2010-08-10 07:44

comment6, çíàêîìñòâà êèñëîâîäñê æåí, ìèõàéëîâêà âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè ñàéòû çíàêîìñòâà, ñåêñè çíàêîìñòâà â äîíåöêå, ñàéò çíàêîìñòâà äàâàé,

#542 By Nwkylksw (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:58

comment6, ñåêñ óñëóãè çíàêîìñòâà â ÷èìêåíòå, ñàéò çíàêîìñòâà õàêàñèè, èíòèì çíàêîìñòâî ã.íîâî÷åáîêñàðñê, çíàêîìñòâà ìàéêîï æåíùèíà,

#541 By Gyqjpams (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:13

comment1, ìîñêâà åðåâàí çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâàëÿëÿ, çíàêîìñòâà ã.íîâûé óðåíãîé,

#540 By Ajyrtfah (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:50

comment6, çíàêîìñòâà áåðëèí, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ñàôîíîâî, ëîâåïëàíåò çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà êóðñàíòêà óíèâåðñèòåòà ìâä,

#539 By Nmssmbcu (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:38

comment5, çíàêîìñòâî ðàäè ñåêñà ìîñêâå, çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ â çíàêîìñòâàõ òþìåíü, ñåêñ çíàêîìñòâà â ìîëäàâèè, êîñòèê çíàêîìñòâà îäåññà,

#538 By Dgrmqoky (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:27

comment5, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ïî óçáåêèñòàíó, çíàêîìñòâà â èíòåðíåòå îòðèöàòåëüíûå ñòîðîíû, çíàêîìñòâî â ãîðîäå êàíäàëàêøå,

#537 By Ybplfydn (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:04

comment4, çíàêîìñòâà ñäåâóøêè òàøêåíò, ìîñêâà-åðåâàí çíàêîìñòâà, èíòèì â àðõàíãåëüñêå, ñåêñ çíàêîìñòâà îäèíöîâå,

#536 By Diowerks (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:53

comment2, ñâèíãåð çíàêîìñòâà ðîñòîâ íà äîíó, èíòèì óñëóãè ðàáûíè, çíàêîìñòâà â áóòîâî ìîñêâà, çíàêîìñòâà ã.øàðüÿ,

#535 By Ytorisuj (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:41

comment5, çíàêîìñòâà ñåêñ óôà äîñêà, çíàêîìñòâà áåðåçêà íåò åãèïåò, ñåêñ çíàêîìñòâî õàðüêîâ zapret, çíàêîìñòâà ñ æåíùèíàìè èíâàëèäàìè,

#534 By Tivjpeek (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:30

comment1, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê ìîñêâà, çíàêîìñòâà äëÿ ïîëðîñòêîâ, ñåêñ èíòèì çíàêîìñòâà áåëàðóñü,

#533 By Jmsyjkvq (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:19

comment2, çíàêîìñòâà îò 50 è ñòàðøå, çíàêîìñòâî èùó ïàðíÿ àëìàç ÷åëíû, çíàêîìñòâà â îìñêå ñ, ñåêñçíàêîìñòâà â îäèíöîâî,

#532 By Wfradpif (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:07

comment6, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà íèêîëàåâ, óëüÿíîâñê èíòèì óñëóãè, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé ñ íîõîäêà,

#531 By Nxegozzw (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:56

comment1, ïîðòàë ïðèì êðàÿçíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ìîñêâà þã, ñàìûå ïîïóëÿðíûå èíòèì ñàéòû, çíàêîìñòâà øàíõàé,

#530 By Wjpcvead (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:45

comment4, çíàêîìñòâî ç õëîïöÿìè, ñåêñ çíàêîìñòâî â í íîâãîðîäå, çíàêîìñòâà ÷åðåç èíòåðíåò ñ èðàíöàìè,

#529 By Pbhaeqhr (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:33

comment3, ñåêñçíàêîìñòâà ìàðèèíñê, ðàìåíñêîå çíàêîìñòâà îáúÿâëåíèÿ, ñåêñ çíàêîìñòâî ÷åëíû,

#528 By Tqmoyjkb (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:36

comment6, çíàêîìñòâî ñ åêàòåðèíàìè, ñåêñ çíàêîìñòâà â ðÿçàíå, çíàêîìñòâà ïî åëàáóãå,

#527 By Ocqoqfrq (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:14

comment4, çíàêîìñòâî â ìîñêâå ñ òðàíñâèñòèòàìè, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè èç óêðàèíû, çíàêîìñòâà â òûìåíè,

#526 By Upqrxtfa (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:17

comment6, çíàêîìñòâà â áàøêèðèè ãîðîä îêòÿáðüñêèé, ñàéòè çíàêîìñòâà â âåíãðèè, áîëãàðèÿ áóðãàñ çíàêîìñòâà, èíòèíûå çíàêîìñòâà,

#525 By Injnvwuz (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:05

comment1, çíàêîìñòâà â ãîðîäå êàðëñðóý ãåðìàíèÿ, çíàêîìñòâî â ãîðîäå óðàëüñê, ãîëûå äåâóøêè æåëàþò ïîçíàêîìèòüñÿ, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà òîëüÿòòè,

#524 By Bxlqkxtg (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:43

comment4, ðîñòîâ çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâî îäíîêëàññíèêè áåëãîðîä, çíàêîìñòâà öàðèöûíî, çíàêîìñòâî ñ èñòèííûìè õðèñòèàíàìè,

#523 By Jetqqaqr (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:32

comment2, çíàêîìñòâà ñ êðàñèâûìè è áîãàòûìè, çíàêîìñòâà ãîðîä ãóáêèí íîâîñòü, çíàêîìñòâà ìèíñê âèï, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê 24 ðó,

#522 By Fotdtcfd (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:10

comment4, òàäæèêèñòàí ñàéòè çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ðîñòîâà ðîìàíòèêà è, çíàêîìñòâà â ñòàâðîïîëå äëÿ áðàêà,

#521 By Yijpsylp (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:47

comment3, ñåêñ çíàêîìñòâà áîëîõîâî, çíàêîìñòâà ìàéë ó, çíàêîìñòâà êàëèíèíãðàä îáë, çíàêîìñòâà.äåâóøêè ñ ÿìàëà,

#520 By Oswqnpow (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:35

comment6, mail .ru çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà äëÿ äåâóøåê â èçðàèëå, çíàêîìñòâà ãàãàðèí ñìîëåíñêîé îáëàñòè,

#519 By Fmkvgimb (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:24

comment4, êîëîìåíñêèå çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà èíòèì âîðîíåæ äîñêà, çíàêîìñòâà ñåê ïëàíåò, ñýêñ çíàêîìñòâà íàáåðåæíûå ÷åëíû,

#518 By Songanpq (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:01

comment3, çíàêîìñòâà ñèñòåìà êàðóñåëü, ïîèñê èíòèì çíàêîìñòâà â êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè, çíàêîìñòâà êàëóæñêàÿ îáëàñòü áàëàáàíîâî, çíàêîìñòâî íà îäíîêëàñññíèêàõ,

#517 By Folvrksh (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:50

comment1, óàëüíûå çíàêîìñòâà â àðõàíãåëüñêå, ñåêñ çíàêîìñòâà ìóðìàíñêà, ðåàëüíûå çíàêîìñòâà â ñàìàðå, çíàêîìñòâà â êðèâîì ðîãó,

#516 By Yemlrkja (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:39

comment5, çíàêîìñòâà ïî ñàðàíñêó, ìåñòà âñòðå÷ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî ñ ìóæ÷èíàìè èç íîðâåãèè, çíàêîìñòâà ñ ëþäüìè èç ñàíêò ïåòåðáóðãà,

#515 By Tmxofxkd (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:16

comment1, êîíòàêò ñåêñ çíàêîìñòâà, èíòèìíûå çíàêîìñòâà â àðõàíãåëüñêå, õî÷ó çíàêîìñòâî ñ ãîðîäðì áóçóëóê,

#514 By Jrcpqlju (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:05

comment3, çíàêîìñòâà ðåñïóáëèêà ìàðèé-ýë, çíàêîìñòâà ã âîëãîãðàä, èíòèìíûå çíàêîìñòâà â ìîãèëåâå, çíàêîìñòâà ñäåâ÷åíêàìè ñ 20 25,

#513 By Elcmlhdk (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:54

comment3, èíòèì çíàêîìñòâà äåâóøêè èæåâñêà, çíàêîìñòâà ïî ðàñ÷åòó, ôèñòèíã çíàêîìñòâà ìîñêâà,

#512 By Oquukgbi (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:31

comment6, ñåêñ çíàêîìñòâà â ãîðîäå àêòþáèíñêñåêñ çíàêîìñòâà â ãîðîäå àêòþáèíñê, çíàêîìñòâà ðîññèÿ ÿïîíèÿ, çíàêîìñòâà â ãàò÷èíà è ðàéîíå, çíàêîìñòâà è â ìîñêâå,

#511 By Yyalfegd (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:20

comment3, ñàíêò-ïåòåð çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà, ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà ñàíêò ïåòåðáóðãå, èíòèì çíàêîìñòâà áàëàêîâî, ñåêñ êèðîâ (êèðîâñêàÿ îáëàñòü) çíàêîìñòâà,

#510 By Nmfaqzts (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:09

comment3, çíàêîìñòâî ïî íîìåðó â òîëüÿòòè, óàëüíûå çíàêîìñòâà ìîñêâå, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ æåíùèíîé ïåðìü,

#509 By Vrekjubh (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:46

comment5, çíàêîìñòâî äåâîê ïî òàãàíðîãó, çíàêîìñòâà àññåêñóàëêà, çíàêîìñòâà â áåðäþæüå,

#508 By Hghczodk (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:35

comment6, ñàèò èíòèì çíàêîìñòâà, vip çíàêîìñòâà äëÿ áðàêà, çíàêîìñòâà äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè,

#507 By Udvlylqd (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:13

comment1, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ ïèòåð, çíàêîìñòâà ã êèñëîâîäñêà, êàçàíîâà. ñïîñîáû çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé íà îäíó íî÷ü,

#506 By Jbtfcpjg (93.174.93.154) on 2010-07-09 08:51

comment6, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé â ïóðïå, çíàêîìñòâî äëÿ èíòèìà äåâóøêè, çíàêîìñòâà â êèåâå ñ,

#505 By Pbpzobob (93.174.93.154) on 2010-07-09 07:06

comment2, íîÿáðüñê çíàêîìñòâà ìîëîäûå ëåò, çíàêîìñòâî ñ ÷å÷åíöàìè, çíàêîìñòâà ñ òðàíóàëîì äîíåöê, çíàêîìñòâà äëÿ èçâðàùåííîãî à,

#504 By Xyxeuetn (93.174.93.154) on 2010-07-09 06:43

comment5, íàéòè çíàêîìñòâà â èçðàèëü, èíòèì óñëóãè êðóãëîñóòî÷íî, ïîäñêàæèòå èíòèì çíàêîìñòâà, èíòèì ñåêñ ïàðû, çíàêîìñòâà â ñëîâåíèè,

#503 By Ibodwrom (93.174.93.154) on 2010-07-09 02:35