วัฒนธรรมไทย

posted on 13 Jan 2009 21:43 by nutcoco

วัฒนธรรมหมายหถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นสิ่งที่ดีงาม    มีคุณค่าควรที่คนในสังคมจะยึดถือเป็นแบบแผนเพื่อประพฤติปฏิบัติและถ่ายทอดสืบต่อกันมาเป็นขนบธรรมเนียมเป็นสิ่งที่ต้องรักษาและทะนุบำรุงให้เจริญงอกงาม เป็นสิ่งที่ไม่คงที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวะแวดล้อมของสังคมมนุษย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นแบบแผนวิถีชีวิตของคนในสังคม จำแนกได้ 5 สาขาดังนี้

1.  วัฒนธรรมไทยทางภาษาและวรรณคดี

2.  วัฒนธรรมไทยทางวัตถุ

3.  วัฒนธรรมไทยทางจิตใจ

4.  วัฒนธรรมไทยทางจารีตและขนบธรรมเนียมประเพณี

5.  วัฒนธรรมไทยทางสุนทรียะ

edit @ 18 Jan 2009 15:19:56 by KonG

Comment

Comment:

Tweet